Spotkanie z kombatantem Panem Alfredem Samborem - 9 X 2014