Profil kształcenia


Klasa europejska

     Gimnazjum w Koczanowie prowadzi kształcenie w klasie o profilu europejskim, z rozszerzonym programem nauczania języków angielskiego i niemieckiego, a także geografii i informatyki.

       Głównym celem szkoły jest wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i dbanie o wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów, a także zapewnienie przyjaznych, motywujących i bezpiecznych warunków edukacji. Przełoży się to na świadomy wybór właściwej ścieżki życiowej, zgodnej z możliwościami i aspiracjami każdego dziecka.

Edukacja językowa

     Szkoła oferuje rozszerzony program nauczania dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Celem edukacji językowej jest wyposażenie uczniów w umiejętność swobodnej komunikacji zagranicą oraz przygotowanie do swobonego poruszania się po nowoczesnych źródłach informacji. Dobra znajomość dwóch języków obcych zapewni każdemu uczniowi dobry start w dorosłe życie oraz świadomy wybór ścieżki kariery. Przełoży się również na wysoki wynik części językowej egzaminu gimnazjalnego oraz solidną bazę do kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej.