Plan dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

8.00-8.50 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową
grafomotorykę). Praca indywidualna z dziećmi. Ćwiczenia poranne.
8.50-9.20 –Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie.
9.20-10.10- Zajęcia zorganizowane z grupą. Realizacja treści programowych zawartych w wybranym programie wychowania przedszkolnego.
10.10-10.30- Zabawy wyciszające dzieci w kącikach zainteresowań.
10.30-11.40- Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.
11.40-12.00- Zabawy odprężające ,relaksacyjne.
12.00-13.00- Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.