Ekologiczna szkoła


 


Ekologiczna szkoła

Dodatkowa oferta edukacyjna skierowana

do uczniów Szkoły Podstawowej w Koczanowie

Beneficjent: Gmina i Miasto Proszowice

Realizator: Zespół Szkół w Koczanowie

Termin realizacji 03.10.2011 - 30.12.2011

Łączna kwota dofinansowania: 41 600 zł

 

     Projekt edukacyjny „Ekologiczna szkoła. Dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Koczanowie", numer projektu WND-POKL.09.05.00-12-030/11, był inicjatywą Rady Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Koczanowie, wynikającą z analizy potrzeb wyrażonych przez rodziców oraz zespół nauczycieli. Projekt oferował 6 różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, odzwierciedlających zainteresowania uczniów oraz ich deficyty edukacyjne i zdrowotne. Udział we wszystkich formach wsparcia był dla uczniów bezpłatny.

 

     Cel główny projektu: Podniesienie do końca 2011r. kompetencji językowych, informatycznych, ortograficzno-stylistycznych i rachunkowych oraz wykształcenie postaw proekologicznych u uczniów Szkoły Podstawowej w Koczanowie.

 

 

 

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU:

- zadanie nr 1: Warsztaty ekologiczne dla uczniów klas 4-6

prowadząca: mgr Łucja Kułas

Warsztaty o zagrożeniach środowiska w regionie, badania gleby i wody, wdrażanie do ekologicznego stylu życia. Uświadomienie dzieciom konieczności ochrony przyrody. Zajęcia odbywały się w pracowni przyrodniczej i w plenerze. Uczniowie w trakcie zajęć otrzymywali zdrowe przekąski.

- zadanie nr 2: Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla uczniów klas 4-6

prowadząca: mgr Dorota Dąbrowska

Pobudzanie właściwego rozwoju dzieci poprzez stymulowanie zainteresowań artystycznych. Wykorzystanie surowców wtórnych w pracach dzieci, prace plastyczne o tematyce ekologicznej. Uczniowie w trakcie zajęć otrzymywali zdrowe przekąski.

- zadanie nr 3: Trening słownictwa przyrodniczo-ekologicznego w języku angielskim - grupa A (dla uczniów klas 1-3)

prowadzący: mgr Adrian Golis

Nauka słownictwa związanego z przyrodą i ochroną środowiska, ćwiczenie wszystkich sprawności językowych. Przygotowanie dzieci do świadomego uczenia się języka angielskiego, wdrażanie do używania słownika, doskonalenie strategii efektywnej nauki. Wzmacnianie motywacji i pozytywnego nastawienia do języka obcego. Uczniowie w trakcie zajęć otrzymywali zdrowe przekąski.

- zadanie nr 3: Trening słownictwa przyrodniczo-ekologicznego w języku angielskim - grupa B (dla uczniów klas 4-6)

prowadzący: mgr Adrian Golis

Nauka słownictwa związanego z przyrodą i ochroną środowiska, ćwiczenia tłumaczeniowe, poszukiwanie informacji w Internecie. Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych. Przygotowanie do świadomego uczenia się języka angielskiego, wdrażanie do używania słownika, doskonalenie strategii efektywnej nauki. Uczniowie w trakcie zajęć otrzymywali zdrowe przekąski.

- zadanie nr 4: Warsztaty z technologii informacyjnych dla uczniów klas 1-3

prowadząca: mgr Agata Kierońska

Poznanie różnorodnych zastosowań komputera i nowoczesnych technologii oraz zagrożeń związanych z ich niewłaściwym użytkowaniem, wdrażanie do rozsądnego używania komputera - nie tylko do gier, ale też do nauki i pracy. Uczniowie w trakcie zajęć otrzymywali zdrowe przekąski.

- zadanie nr 5: Wyjazdy na basen dla 22 uczniów klas 1-6

opiekunowie: mgr Wiesława Dąbek, Beata Dąbek

Wyjazdy na basen umożliwiły dzieciom oswojenie się z wodą i ukazanie, że ruch w wodzie jest częścią zdrowego stylu życia. Wyjazdy odbywały się w soboty. Uczniowie w trakcie wyjazdów otrzymywali zdrowe przekąski.

- zadanie nr 6: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 4-6 - grupa A (język polski)

prowadząca: mgr Anna Wąsowicz

Doskonalenie sprawności ortograficzno-stylistycznej, wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów z deficytami edukacyjnymi, stymulowanie do samodzielnej pracy w domu. Uczniowie w trakcie zajęć otrzymywali zdrowe przekąski.

- zadanie nr 6: Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 4-6 - grupa B (matematyka)

prowadząca: mgr Beata Słaby

Doskonalenie sprawności rachunkowej, zastosowanie matematyki w praktyce, wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów z deficytami edukacyjnymi, stymulowanie do samodzielnej pracy w domu. Uczniowie w trakcie zajęć otrzymywali zdrowe przekąski.

Zarządzanie projektem

kierownik projektu: mgr Adrian Golis

koordynator szkolny: mgr Wiesława Dąbek

sobsługa księgowa: Barbara Dudzińska, mgr Agnieszka Borzemska

Biuro projektu mieściło się w budynku Zespołu Szkół w Koczanowie.

[pobierz] 0.5 MB szkolny-dzień-ekologii_artykuł

Artykuł o Szkolnym Dniu Ekologii w wersji polskiej i angielskiej przygotowany przez uczestników zajęć wyrównawczych z języka polskiego i warsztatów z języka angielskiego